เปิดฟังแล้ว : 326 ครั้ง
ซ้ำๆ - Final Curve

เพลง : ซ้ำๆ

ศิลปิน : Final Curve

อัลบั้ม : A - Project

 
 
๟๞Final Curve - I3F

3#I-/3-/@#5"@#5" 44% $)L12#-7H%7!2G0!-AH@- AH@-GD!H-"9H

@G'2!#9I*6 "I3 I3 I3I2C

25G-"2#9I'H2@- -"9H5HD+

(03-"H2D#1C-@-)

25ID 1'#3-"H2D# (3-"H2D#)

5HI-1'2!@5"'2" C"2!5HD!H!5@-

-I2'I2D!H@+%7-C# AH3D!+1'C63-"9H#9I #9I'H2@-%7! 1D (D!HA%-0D#)

5H0%7!@"#11

AH'H2 1"13"1@GD'I

3835H@--1 1

4-"9H1 27'1 (4-"9H1 27'1)

!5AH@- I3 I3 I3 I3D"4H#1AH@- "4H@G-"9HCC

"4H0%7!@-@H2D# "4HI-3AH@-85

"4H-"20%7!@H2D#+1'C"4H3

"4H@G!1-"9H#5I

AH-"20%7!@#7H-#2'-@-*15

AH!1"13D!HDI@%"1IAH'11I 5H@-!2@-2C 1D

1#9I*6*9

@*5"8-"H2

D!HI-2!'H23D!6 "1%7!@-D!HDI*15@*5"1I2C #0B"3%25H@-9!2'11I

C+I 1DI"4 1"1#9I*6@G'@*!-

3'H2#1!1A%I' !1+!A%I' #1@#2

G0C+I3-"H2D# @!7H-+!'C- 1

5H@"#11'1@H2 !1"13

@#7H-@-1 1D!H@%5H"D#9I #9I'H2@-%7! 1D (D!HA%-0D#)

5H0%7!@"#11 (%7!@"#11)

AH'H2 1"13"1@GD'I 3835H@--1 1

4-"9H1 27'1 (4-"9H1 27'1)

!5AH@- I3 I3 I3 I3 I3 I3 I3 I3D"4H#1AH@- "4H@G-"9HCC

"4H0%7!@-@H2D# "4HI-3AH@-85

"4H-"20%7!@H2D#+1'C"4H3

"1@G"1-"9H#5I

AH-"20%7!@#7H-#2'-@-*15

AH!1"13D!HDI@%" "13D!HDI@%"