เปิดฟังแล้ว : 372 ครั้ง
 
 
ยังไม่มีเนื้อเพลง ริมไกรลาศ ตอน 2 - สายัณห์ สัญญา ในขณะนี้