ขอพระเยซูทรงนำพาเรา - ศรัณย่า

ชื่อเพลง

ขอพระเยซูทรงนำพาเรา

ศิลปิน

ศรัณย่า

เนื้อเพลง ขอพระเยซูทรงนำพาเรา - ศรัณย่า

ศรัณย่า - ขอพระเยซูทรงนำพาเรา
ขอพระเยซูทรงนำพาเรา เปรียบเหมือนผู้เลี้ยงแกะที่ดี
ขอทรงเลี้ยงเราทั้งกายวิญญาณ เพื่อให้เราอิ่มหนำสำราญ
ขอพระเยซู ขอพระเยซู ขอได้โปรดประทานพระพร
ขอพระเยซู ขอพระเยซู เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้า
ขอทรงโปรดพิทักษ์รักษาเรา อย่าให้ได้รับอันตราย
พระเยซูทรงไถ่บาปของเรา อย่าให้เราหลงทางจนตาย
ขอพระเยซู ขอพระเยซู ขอได้โปรดประทานพระพร
ขอพระเยซู ขอพระเยซู เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้า
เพราะพระเยซูได้ทรงสัญญา ยกโทษให้เมื่อเราทำผิด
โดยพระคุณพระองค์ทรงเมตตา ชำระเราให้มีเสรี
ขอพระเยซู ขอพระเยซู ขอได้โปรดประทานพระพร
ขอพระเยซู ขอพระเยซู เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้า
ทรงไถ่เราให้พ้นจากบาป เราคือความรักของ พระเจ้า

ความคิดเห็นเพลง ขอพระเยซูทรงนำพาเรา - ศรัณย่า