ขอพักพิงในพระองค์ - ศรัณย่า

ชื่อเพลง

ขอพักพิงในพระองค์

ศิลปิน

ศรัณย่า

เนื้อเพลง ขอพักพิงในพระองค์ - ศรัณย่า

ศรัณย่า - ขอพักพิงในพระองค์
จิตใจของข้าสงบคอยท่า ต่อพระเจ้าเพียงผู้เดียว
ความหวังของข้ามาจากพระองค์ ทรงเป็นทุกสิ่งในข้า
พระองค์เป็นศิลาเป็นความรอดของข้า
เป็นป้อมปราการที่เข้มแข็ง
ทรงเป็นพระผู้ช่วย ข้าจะไม่หวั่นไหว
เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ข้าขอพักพิงในพระองค์
จิตใจของข้าสงบคอยท่า ต่อพระเจ้าเพียงผู้เดียว
ความหวังของข้ามาจากพระองค์ ทรงเป็นทุกสิ่งในข้า
พระองค์เป็นศิลาเป็นความรอดของข้า
เป็นป้อมปราการที่เข้มแข็ง
ทรงเป็นพระผู้ช่วย ข้าจะไม่หวั่นไหว
เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ข้าขอพักพิงในพระองค์
พระองค์เป็นศิลาเป็นความรอดของข้า
เป็นป้อมปราการที่เข้มแข็ง
ทรงเป็นพระผู้ช่วย ข้าจะไม่หวั่นไหว
เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ข้าขอพักพิงในพระองค์
ข้าขอพักพิงในพระองค์

ความคิดเห็นเพลง ขอพักพิงในพระองค์ - ศรัณย่า