ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู - ศรัณย่า

ชื่อเพลง

ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู

ศิลปิน

ศรัณย่า

เนื้อเพลง ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู - ศรัณย่า

ศรัณย่า - ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู
ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู ยอมถวายด้วยความยินดี
ข้าจะรักและพึ่งพระเยซู ต่อพระพักตร์ตลอดชีวี
ข้าขอมอบถวาย ข้าขอมอบถวาย
มอบถวายหมดแด่พระเยซู พระผู้ช่วยประเสริฐ
ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู ข้านอบน้อมกราบพระบาทา
ความสุขโลกนี้ข้าละทิ้งแล้ว ขอพระองค์ทรงโปรดรับข้า
ข้าขอมอบถวาย ข้าขอมอบถวาย
มอบถวายหมดแด่พระเยซู พระผู้ช่วยประเสริฐ
ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู ข้าถวายทั้งใจกายา
โปรดประทานความรักและฤทธา ขอพระพรไหลหลั่งลงมา
ข้าขอมอบถวาย ข้าขอมอบถวาย
มอบถวายหมดแด่พระเยซู พระผู้ช่วยประเสริฐ
ฮาเลลู..ยา ฮาเลลู..ยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลู..ยา
ฮาเลลู..ยา ฮาเลลู..ยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลู..ยา
มอบถวายหมดแด่พระเยซู พระผู้ช่วยประเสริฐ

ความคิดเห็นเพลง ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู - ศรัณย่า