อยู่ไม่ไหว - Justin

ชื่อเพลง

อยู่ไม่ไหว

ศิลปิน

Justin

เนื้อเพลง อยู่ไม่ไหว - Justin

๟๞Justin - -"9HD!HD+'
3#I- @H218L -!0
3-/@#5"@#5" 1L1 -125#44
G@4H#9I
5'4!1-"9H"2@"G
!-2CG@+G@5"AH@2 -'2!'H2@%H2
1IAH
5'4D!H!5@-
"2"2!03C*4H8I@"
AD!H!5-0D#*1-"H2@%" 8I@"@+!7-@H2
@!7H-D!H!5@+%7-3'H2@#2
"I-@'%2%1DDID+! "I-7%!+2"C
%1D6@-@-2D'I
-"9HD!HD+'@5"' @!7H-D!H!5@-
!1@+2 !1@+7H-"
A%0@+!7-D!H!5-22(0+2"C
1D!H#9I0-"9H"1D
-"9HD!HD+'%31 -H-A-@4D
-I2'I2 A%A%
-"2-C+I@-
H'"%1!2DID+!
-AH@5"@-%17!2
AH%07"2'2"4H'H25H@"
AH%0'1!1@%"A%0H2D I'"'2!@5"1
@!7H-!-D!H@+G@-I21
"I-@'%2%1DDID+! "I-7%!+2"C
%1D6@-@-2D'I
-"9HD!HD+'@5"' @!7H-D!H!5@-
!1@+2 !1@+7H-"
A%0@+!7-D!H!5-22(0+2"C
1D!H#9I0-"9H"1D
-"9HD!HD+'%31 -H-A-@4D
-I2'I2 A%A%
-"2-C+I@-
H'"%1!2DID+!
-AH@5"@-%17!2
-"9HD!HD+'@5"' @!7H-D!H!5@-
!1@+2 !1@+7H-"
A%0@+!7-D!H!5-22(0+2"C
1D!H#9I0-"9H"1D
-"9HD!HD+'%31 -H-A-@4D
-I2'I2 A%A%
-"2-C+I@-
H'"%1!2DID+!
-AH@5"@-%17!2

ความคิดเห็นเพลง อยู่ไม่ไหว - Justin