เราเข้ามาสรรเสริญพระองค์ - ศรัณย่า

ชื่อเพลง

เราเข้ามาสรรเสริญพระองค์

ศิลปิน

ศรัณย่า

เนื้อเพลง เราเข้ามาสรรเสริญพระองค์ - ศรัณย่า

ศรัณย่า - เราเข้ามาสรรเสริญพระองค์
เราเข้ามาพบพระองค์ เราเข้ามาสรรเสริญ
ต่อพระพักตร์ขององค์พระเจ้าผู้เดียว
เราเข้ามาเพื่อสรรเสริญ
ทรงรักเราทุกคน ตายเพื่อเราได้ชีวิต
และวันนี้ได้ทรงเรียกเราทุกคน
เพื่อยกพระนามของพระองค์
ทุกทุกเข่าจะก้มกราบลง และทุกทุกลิ้นสรรเสริญ
เพื่อผู้ที่วางใจ พระองค์ทรงสัญญา
จะทรงรับเราเป็นบุตร ของพระองค์
เราเข้ามาพบพระองค์ เราเข้ามาสรรเสริญ
ต่อพระพักตร์ขององค์พระเจ้าผู้เดียว
เราเข้ามาเพื่อสรรเสริญ
ทรงรักเราทุกคน ตายเพื่อเราได้ชีวิต
และวันนี้ได้ทรงเรียกเราทุกคน
เพื่อยกพระนามของพระองค์
ทุกทุกเข่าจะก้มกราบลง และทุกทุกลิ้นสรรเสริญ
เพื่อผู้ที่วางใจ พระองค์ทรงสัญญา
จะทรงรับเราเป็นบุตร
ทุกทุกเข่าจะก้มกราบลง และทุกทุกลิ้นสรรเสริญ
เพื่อผู้ที่วางใจ พระองค์ทรงสัญญา
จะทรงรับเราเป็นบุตร จะทรงรับเราเป็นบุตร ของพระองค์

ความคิดเห็นเพลง เราเข้ามาสรรเสริญพระองค์ - ศรัณย่า