ให้พระองค์เป็นหนึ่ง - ศรัณย่า

ชื่อเพลง

ให้พระองค์เป็นหนึ่ง

ศิลปิน

ศรัณย่า

เนื้อเพลง ให้พระองค์เป็นหนึ่ง - ศรัณย่า

ศรัณย่า - ให้พระองค์เป็นหนึ่ง
ข้าเข้ามาเฝ้าพระเจ้า อยากจะสัมผัสความรักของพระองค์
โปรดนำข้าใกล้ชิดพระองค์ ข้าอยากสรรเสริญนมัสการ
ขอให้ข้าได้พบพระองค์ ได้ยินเสียงพระองค์
ได้มาถึงบัลลังก์การสรรเสริญ
ขอให้ข้าได้รักพระองค์ ด้วยสิ้นสุดหัวใจ
ให้พระองค์เป็นหนื่ง เป็นเจ้าชีวิตของข้า
ข้าเข้ามาเฝ้าพระเจ้า อยากจะสัมผัสความรักของพระองค์
โปรดนำข้าใกล้ชิดพระองค์ ข้าอยากสรรเสริญนมัสการ
ขอให้ข้าได้พบพระองค์ ได้ยินเสียงพระองค์
ได้มาถึงบัลลังก์การสรรเสริญ
ขอให้ข้าได้รักพระองค์ ด้วยสิ้นสุดหัวใจ
ให้พระองค์เป็นหนื่ง เป็นเจ้าชีวิตของข้า
ขอให้ข้าได้พบพระองค์ ได้ยินเสียงพระองค์
ได้มาถึงบัลลังก์การสรรเสริญ
ขอให้ข้าได้รักพระองค์ ด้วยสิ้นสุดหัวใจ
ให้พระองค์เป็นหนื่ง เป็นเจ้าชีวิต ของข้า

ความคิดเห็นเพลง ให้พระองค์เป็นหนึ่ง - ศรัณย่า